Serwis Rekrutacyjny

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Rejestracja na studia

INFORMACJA: Proszę wypełnić formularz z podstawowymi danymi osobowymi. Wszystkie pola są wymagane. Po rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.

Oświadczam, że dane zawarte w formularzu podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w kwestionariuszu kandydata na studia, w celu realizacji procesu rekrutacji na studia (I stopnia / II stopnia / jednolite magisterskie), na czas niezbędny do jego prowadzenia i zamknięcia (wyłonienia kandydatów na studia) przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie), która będzie Administratorem Danych Osobowych.

Przyjmuję do wiadomości, że :

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („RODO”) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków.
2. Uczelnia powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@afm.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na studia, a w przypadku przyjęcia na studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w celu dokumentowania ich przebiegu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji na studia, a także zakwalifikowania na studia. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Uczelni w zakresie wykorzystywanej infrastruktury IT, w tym dostarczające elementy infrastruktury IT.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji na studia, a w przypadku przyjęcia na studia Pani/Pana będą przetwarzane przez okres realizacji toku studiów oraz okres archiwizacji wynikający z przepisów prawa (50 lat), na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. W przypadku niezakwalifikowania na studia, w szczególności odmowy przyjęcia na studia, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego na studia albo do prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego (wyjaśniającego).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: iodo@afm.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Udostępnione dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Informacja o wykorzystywaniu plików Cookies 

Zamknij [x]

W celu prawidłowego funkcjonowania strony, a także dla celów reklamowych i statystycznych - stosujemy pliki Cookies. W każdej chwili można wyrazić lub zmienić wcześniej wyrażoną zgodę na stosowanie Cookies..
Więcej